Czy firma windykacyjna może wpisać do KRD ?

Coraz więcej Polaków żyje na tak zwany ?kredyt?. Ciężka sytuacja finansowa, rosnące ceny towarów i wypłaty stojące w miejscu, często zmuszają do zadłużania się i zaciągania coraz to nowych zobowiązań.

Do Krajowego Rejestru Dłużników może trafić każdy z nas, jeżeli zalega ze swoimi zobowiązaniami przynajmniej na kwotę 200 złotych. Suma ta dotyczy osób fizycznych. Dla firm i osób prawnych, próg ten jest nieco wyższy i wynosi 500 zł. Zaległości finansowe się sumują, ale nie wszystkie. Zsumowaniu podlegają tylko te kwoty, które zalegamy jednej firmie. Dobrym przykładem jest zaleganie zapłaty za usługi telefoniczne, po 100 zł, przez okres dwóch miesięcy. W takim wypadku jesteśmy dłużnikami jednej firmy, a nasz dług opiewa na kwotę 200 złotych, firma ta może więc wystąpić o umieszczenie naszych danych w KRD.

Do rejestru mogą również trafić stare nie spłacone długi, jeżeli nie zostały uregulowane. Nasze dane osobowe mogą się tam również znaleźć, jeżeli poręczyliśmy komuś kredyt i nie został on spłacony.

Do Krajowego Rejestru Dłużników można trafić, jeżeli zalega się z zapłatą zadłużenia dłużej niż 60 dni. Nie dzieje się to jednak automatycznie.

Firma, której jesteśmy winni pieniądze, musi nam wpierw przypomnieć o powstałej z naszej winy zaległości finansowej i jednocześnie powinna nas uprzedzić o możliwości umieszczenia naszych danych osobowych w KRD. Pismo takie powinno zostać wysłane listem poleconym. Termin odpowiedzi wynosi 30 dni. Jednak kłopot polega na tym, że w praktyce nie ma konieczności sprawdzenia, czy pismo dotarło do dłużnika, czy też nie zaginęło gdzieś na poczcie. W praktyce może się zdarzyć, że cała procedura umieszczenia danych dłużnika w KRD, ruszy wcześniej, nawet pomimo całkowitej niewiedzy osoby zadłużonej.

Od 2010 roku, również osoby prywatne mogą zgłaszać dane dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Dłużnik wpisany do KRD nie ma praktycznie żadnych szans na otrzymanie kredytu, lub dokonania zakupu na raty.

Osoby prywatne, mogą zgłaszać dane dłużników do Krajowego Rejestru Długów, w różnych przypadkach. Mogą to być na przykład takie sytuacje:

  • gdy małżonek nie płaci alimentów
  • pracodawca zalega z wypłatami
  • przyjaciel zaciągnął dług u nas, i go nie oddaje.

Także wierzyciele wtórni, tacy jak firmy windykacyjne, lub fundusze sekurytyzacyjne, które skupują długi od banków i firm telekomunikacyjnych, i wielu innych otrzymały możliwość wciągania danych osób zadłużonych na listę Krajowego Rejestru Dłużników.

Takie możliwości dała ustawa, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby móc wpisać dane dłużnika do KRD, jest uzyskanie tytułu wykonawczego, na przykład wyroku sądu lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Aby skorzystać z tego prawa, należy również podpisać umowę z KRD, oraz założyć konto w Serwisie Ochrony Konsumenta.

Firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela, i na jej zlecenie może starać się odzyskać wierzytelność. Także na podstawie pełnomocnictwa może dokonać czynności polegającej na złożeniu wniosku do KRD, o wpisanie danych dłużnika do rejestru.

Dłużnik, który dokonał całkowitego zaspokojenia zobowiązania, względem wierzyciela zostaje usunięty z listy KRD. W tym celu wierzyciel, który odzyskał swoje pieniądze powinien w ciągu 14 dni wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych byłego dłużnika z rejestru.

Jeżeli dłużnik nie spłacił zobowiązania, to jego dane będą przechowywane w KRD przez okres 10 lat, lub do czasu kiedy dług zostanie całkowicie uregulowany.

Dodaj komentarz