Jak odzyskać dług od osoby prywatnej ?

Jeżeli nieoficjalne formy upominania się o dług nie przyniosły skutków, należy wstąpić na drogę oficjalną. Pierwszym krokiem będzie wezwanie do zapłaty. Wezwanie to musi mieć formę pisemną. W piśmie tym wzywamy dłużnika do zapłaty świadczenia. Podajemy także ostateczny termin oraz prosimy go o ustosunkowanie się do tego pisma. Informujemy go również, że w sytuacji, kiedy wezwanie to będzie bezskuteczne, wniesiemy pozew o zapłatę. Kolejnym krokiem będzie wniesienie pozwu. Jest to pozew w postępowaniu upominawczym, który kierujemy do wydziału cywilnego, sądu rejonowego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli wartość przedmiotu przekracza 30 tyś zł, wówczas pozew wnosimy do sądu okręgowego. W nakazie zapłaty sąd orzeka, ze pozwany powinien dług uregulować w ciągu dwóch tygodni, Powód uiszcza jedynie 25% wpisu sądowego. Drugim sposobem jest pozew w postępowaniu nakazowym. Warunkiem wydania nakazu zapłaty jest, by okoliczności uzasadniały żądanie. Muszą być one udowodnione stosownymi załącznikami w pozwie. Takimi załącznikami są zazwyczaj dokumenty urzędowe, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu itp.

Jak odzyskać dług od firmy ?

W sytuacji, kiedy nasz kontrahent spóźnia się z zapłatą, warto zacząć do monitu. W dokumencie tym podajemy ostateczny termin zapłaty zadłużenia. W wezwaniu tym należy ostrzec dłużnika, że sprawa może zostać skierowana do sądu. Gdy termin spełnienia świadczeń nie jest oznaczony ani nie wynika w żaden sposób z właściwości zobowiązania, wtedy wezwanie takie jest konieczne (art. 455 KC). Monit powinien posiadać formę pisemną. W sytuacji, kiedy dłużnik nie zareaguje na monity, wówczas musimy zastosować inne warianty postępowania. Pierwszym wariantem będzie próba porozumienia się z dłużnikiem. Może mieć ona formę rozmowy. Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia uchroni nas przed kosztami postępowania sądowego. Jeżeli porozumienie takie jest niemożliwe, bądź bezskuteczne, wówczas możemy zgłosić dłużnika do biura informacji gospodarczej. Żeby zgłosić naszego dłużnika do rejestru, nie trzeba mieć prawomocnego wyroku sądu. Wystarczy nam wtedy jedynie niezapłacona faktura, czy rachunek. Kolejnym wariantem może być firma windykacyjna. Windykacja takiej należności związana jest z windykacją przesądową, kiedy to windykator musi odnaleźć dłużnika, ustalić jego stan posiadania oraz przeprowadzić negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia. Jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas windykator przygotowuje dokumenty niezbędne do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W sytuacji, kiedy wierzyciel decyduje się na sąd, musi złożyć pozew w postępowaniu nakazowym. W zależności od wartości przedmiotu może to być sąd rejonowy lub okręgowy. Aby wnieść taki pozew, okoliczności muszą uzasadniać żądanie. Mowa tu o załącznikach w postaci dokumentów urzędowych, fakturach, wezwaniami do zapłaty, zaakceptowaniem dłużnika do zapłaty itp.

Jak odzyskać dług, jeżeli dłużnik wyzbył się posiadanego majątku ?

Wielu z przedsiębiorców wyzbywa się posiadanego majątku, w celu uchylenia się od odpowiedzialności. Przykładem może być właśnie wyzbycie się majątku, by uniknąć konsekwencji z tytułu zaległości. Co wtedy zrobić? W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo do zapoznania się z wykazem majątku swego dłużnika. W tym celu domaga się, by dłużnik dokonał złożenia wykazu swojego majątku, czyli tak zwanego wyjawienia majątku. W tym celu wierzyciel musi złożyć wniosek o wyjawienie majątku swego dłużnika. Wniosek taki składamy w sądzie rejonowym. Wierzyciel ma również prawo zgłosić się w tej sprawie do komornika, w celu rozszerzenia przedmiotu egzekucji. Mowa tu o rozszerzeniu na przedmioty ruchome, o których istnieniu wierzyciel posiadł wiedzę. Zgodnie z art. 823 ? 825 K.p.c., jeżeli komornik podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania, na skutek bezskutecznej egzekucji, wówczas możemy skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej (art. 527-534 KC). Skarga pauliańska jest to rodzaj powództwa, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić uznania, że umowa przeniesienia własności majątku dłużnika na osoby trzecie jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. Tą kwestię reguluje art. 528KC. Jeśli sąd taki pozew uwzględni, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję także ze składników majątkowych należących do osoby trzeciej.

Jak odzyskać dług od pracodawcy ?

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, że nasz pracodawca jest nam winien wynagrodzenie, czy inne świadczenie wynikające ze stosunku pracy, warto rozpocząć od wezwania do zapłaty. Musi to być wezwanie przedprocesowe, wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę składa się w wydziale pracy, sądu rejonowego. W pozwie należy określić wartość przedmiotu. Pamiętajmy, że zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom jest popełnieniem wykroczenia przez pracodawcę. Wykroczenie to podlega karze grzywny. Pozew o zapłatę wynagrodzenia jest wolny od opłat sądowych. Musimy wiedzieć, że roszczenia pracownika o wypłatę wynagrodzenia ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od terminu wymagalności roszczenia. Innym roszczeniem może być dług pracodawcy, związany z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. W tej kwestii wnosimy pozew o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. (Dz.U. Nr2,poz.14 ze zm.). Pozew taki wnosimy do wydziału pracy, sądu rejonowego, miejsca zamieszkania lub siedziby firmy pozwanego. Ekwiwalent pieniężny przysługuje np. w sytuacji, rozwiązania stosunku pracy czy wygaśnięcia stosunku pracy.

Jak odzyskać dług alimentacyjny ?

Zgodnie z art. 128. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Co zrobić kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od płacenia alimentów? Na samym początku warto powiedzieć, że świadczenia alimentacyjne powinniśmy otrzymywać na konto bankowe, ze stosownym tytułem wpłaty, z którego wynikać będzie, że wpływy środków pieniężnych są pokryciem świadczeń alimentacyjnych. Wtedy mamy dowód na to, że alimenty są wpłacane, lub też mamy dowód zwłoki. Jeżeli dłużnik uchyla się od płacenia alimentów należy rozpocząć od wezwania przedprocesowego do zapłaty. Jest to istotny dowód na to, że dłużnik został poinformowany i ostrzeżony przed skierowaniem sprawy do komornika. Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wariant ten nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możemy udać się do komornika. Aby wszcząć egzekucję, trzeba złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów przyznanych wyrokiem. Do wniosku należy załączyć oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Udając się do komornika należy podać wszystkie istotne informacje o dłużniku, mające wpływ na skuteczną egzekucję. Jeżeli egzekucja okażę się bezskuteczna należy złożyć wniosek do urzędu gminy o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów i jej przyczynach. W sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny nie ma pracy, obowiązkiem gminy jest wysłanie go na prace interwencyjne albo zobowiązywać go do rejestracji w urzędzie pracy.

Dodaj komentarz