Skuteczna windykacja

Temat windykacji niewątpliwie nie należy do zbyt przyjemnych, ale nieraz musimy stanąć z nim oko w oko. Któż z nas nie słyszał bowiem o sytuacji, że kontrahent zalega ze spłatą należności? Co w takim wypadku robić? Spróbujmy załatwić sprawę polubownie. W tym celu napiszmy do naszego dłużnika przedprocesowe wezwanie do zapłaty, w którym podamy ostateczny termin spłacenia zobowiązania. W wezwaniu takim należy zaznaczyć, iż w razie uchybienia terminowi, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Poinformujmy również o fakcie poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z odsetkami i kosztami procesowymi. Wezwanie takie należy wysłać za potwierdzeniem odbioru, gdyż będzie ono stanowiło dowód w sprawie.

Droga sądowa

Jeżeli przedprocesowe wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych skutków, możemy wtedy złożyć pozew w postępowaniu upominawczym, który kierujemy do wydziału cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje sąd rejonowy lub sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym. Uzależnione to jest od wartości przedmiotu, w tej sytuacji wartości sporu. Spory opiewające na kwotę, powyżej 30 tyś złotych rozstrzyga sąd okręgowy. Załącznikami w tej sprawie powinny być: odpis pozwu, dokument stwierdzający zadłużenie oraz odpis wezwania do zapłaty. Powód, który wnosi pozew w postępowaniu upominawczym, uiszcza jedynie 25% wpisu sądowego. Nieco różniącym się od poprzednio omawianego pozwu jest pozew w postępowaniu nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty tylko wtedy, gdy powód dochodzi roszczeń pieniężnych lub też świadczenia rzeczy zamiennych. Aby wydać nakaz zapłaty, muszą zostać spełnione okoliczności uzasadniające żądanie. W tej sytuacji nieodzownymi załącznikami do pozwu będą dokumenty urzędowe, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, czy oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Windykacja należności

Jeżeli chcemy uniknąć drogi sądowej i nadal mamy cichą nadzieję na polubowne załatwienie sprawy, wtedy pomóc nam może windykacja długów.

Czym jest windykacja?

Jest niczym innym jak dochodzeniem roszczeń. Nie ulega wątpliwości, że najrzetelniejszą firmą windykacyjną wydaje się być taka, która nie pobiera żadnych opłat wstępnych i zaliczek. Skuteczna windykacja musi być pozbawiona takich działań jak próby zastraszania czy też pomawianie. Windykacja może przybierać charakter polubowny, bądź też komorniczy, pokomorniczy czy karny.

Windykacja polubowna polega na odzyskiwaniu należności na drodze polubownej. Jest to windykacja przedsądowa, która polega na kontakcie windykatora z dłużnikiem drogą telefoniczną. listowną czy też osobistą . Kontakt ten polega na mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Nierzadko dochodzi do ugody z dłużnikiem i spisania harmonogramu spłaty długu. Windykator doradza w kwestii dalszej windykacji. Prawidłowe przeprowadzenie negocjacji windykacyjnych pozwala na załatwienie sprawy w polubowny sposób. Ten rodzaj windykacji wymaga od windykatora umiejętności dotarcia do dłużnika poprzez mediacje, gotowość do kompromisu oraz stanowczość. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwa jest skuteczna windykacja długu.

Jeśli wyczerpaliśmy możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej pozostała nam windykacja sądowa. Jeśli nasz klient posiada tytuł wykonawczy windykator może od razu prowadzić postępowanie egzekucyjne. Jeśli nie posiada, postępowanie sądowe i egzekucyjne może prowadzić łącznie ? jako kolejne czynności w kompleksowym procesie windykacji. Windykacja sądowa związana jest z szeregiem czynności przygotowawczych. W ramach takiego postępowania musimy przygotować i zweryfikować od strony formalnej i prawnej wszelką niezbędną dokumentację, potrzebną do skierowania sprawy na drogę sądową. Windykator musi w tym celu przygotować również pozew do postępowania nakazowego lub upominawczego oraz prowadzić nadzór nad właściwym przebiegiem całego postępowania.

W sytuacji, kiedy klient posiada tytuł wykonawczy, wówczas windykator przeprowadza egzekucję należności. W tym celu składa wniosek egzekucyjny do właściwej kancelarii komorniczej. Windykator nierzadko rozpoczyna współpracę z komornikiem, która ma na celu ustalenie przez windykatora składników majątkowych dłużnika.

Windykacja karna ma na celu zebranie wszelkich dowodów przeciwko dłużnikowi. Polega na współpracy z organami ścigania oraz reprezentowaniu wierzyciela w procesie karnym. Ważnymi czynnościami jest zebranie wszelkich materiałów dowodowych, które umożliwiają skierowanie doniesienia do prokuratury.

Oblicze windykatora

Windykator jest osobą kojarzoną nieprzyjaźnie w naszym społeczeństwie. Przez wielu uważany jest za osobę bezczelną i arogancką. Często nie zdając sobie sprawy z praw, jakie nam przysługują i praw, jakie przysługują windykatorowi poddajemy się wszelkim warunkom, które narzuca nam windykator. Czy aby słusznie? Warto więc poznać prawa windykatora, by móc być świadomym również tych swoich.

Czego nie może windykator

Zgodnie z art. 191 par. 2 Kodeksu Karnego windykator nie może stosować wobec dłużnika groźby bezprawnej. Nie wolno mu również wejść do domu dłużnika, a tym bardziej przewłaszczyć jego rzeczy. Ponadto, w sytuacji kiedy dłużnik nie podpisał zgody na obciążenie dodatkowymi kosztami z tytułu przedsądowego postępowania windykacyjnego, wówczas nie może być zastraszany w tej kwestii przez windykatora. Niedopuszczalna jest również praktyka wysyłania korespondencji do miejsca pracy dłużnika. Dotyczy to przede wszystkim faksów, czy telefonowania do miejsca w pracy. Może zostać to odebrane jako oczekiwanie na presję wobec dłużnika, ze strony szefa. Prawo bankowe głosi, że firmy windykacyjne nie znajdują się w zamkniętym katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej, dlatego windykator nie może informować o planowanym zamieszczeniu danych dłużników w tej instytucji.

Skutecznie działanie

Reasumując, skuteczna windykacja wymaga indywidualnego podejścia do każdego zlecenia. Aby windykacja poprzez specjalną firmę okazała się skuteczna wybierajmy tą, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz nienaganną opinię. Skuteczny windykator charakteryzuje się przede wszystkim umiejętnością prowadzenia prawidłowych relacji międzyludzkich, nawiązywanych w trakcie zwykłej rozmowy z dłużnikiem, nie idących w parze z negatywnymi emocjami, co w takim zawodzie jest konieczne, a zarazem bardzo trudne. Dlatego skuteczny windykator jest osobą konsekwentną, opanowaną i przyjaźnie nastawioną do dłużnika. Musi być dobrym mediatorem, psychologiem i odpornym na krytykę i zróżnicowany charakter ludzki.

Dodaj komentarz